Polityka prywatności

1.1. Niniejsza Polityka prywatności stanowi dokument sporządzony w celu poinformowania Użytkowników korzystających ze strony internetowej https://terapia-cbt.pl o tym, jakie dane osobowe są o nich zbierane, w jaki sposób będą wykorzystywane, jakie prawa przysługują w związku z tym Użytkownikom oraz w jaki sposób ich dane są zabezpieczane.

1.2. Polityka prywatności została sporządzona z uwzględnieniem przepisów RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016.

1.3. Aktualna wersja polityki prywatności tej strony internetowej jest zawsze opublikowana pod adresem https://terapia-cbt.pl/polityka-prywatnosci.

1. Definicje

1.1. ADMINISTRATOR – oznacza firmę: MIND WORKS CENTRUM TERAPII POZNAWCZO-BEHAWIORALNEJ I TERAPII SCHEMATÓW Ewelina Kamińska-Duclos, ul. Podgórki Tynieckie 98, 30-398 Kraków, NIP: 6762331767, REGON: 366252650, administratora Strony Internetowej, będącego jednocześnie administratorem Danych Osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO.

1.2. COOKIES – oznacza dane informatyczne, a zwłaszcza niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach takich jak telefon, komputer, tablet za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze Strony Internetowej.

1.3. DANE OSOBOWE – oznacza wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej korzystającej ze Strony Internetowej; w tym zakresie wyróżnia się Dane Osobowe Zwykłe – obejmujące np. imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu Użytkownika oraz Dane Osobowe Wrażliwe – obejmujące informacje dotyczące stanu zdrowia, w tym zdrowia psychicznego, seksualności lub orientacji seksualnej Użytkownika.

1.4. PROFILOWANIE – oznacza proces automatycznego zbierania niepowiązanych ze sobą Danych Osobowych i przetwarzania ich celem oceny niektórych czynników osobowych Użytkownika, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących jego osobistych preferencji, zainteresowań, zachowania oraz lokalizacji.

1.5. PRZETWARZANIE – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

1.6 SERWIS – oznacza stronę internetową będącą własnością Administratora i znajdującą się pod adresem: https://terapia-cbt.pl.

1.7. RODO – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 119, 4 maja 2016.

1.8. UŻYTKOWNIK – oznacza osobę fizyczną korzystającą ze Strony Internetowej.

1.9 ZGODA – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której Dane Osobowe dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

2. Dane Osobowe

1.1. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratora, gdy zostaną dobrowolnie podane przez Użytkowników (np. w czasie zapisu na newsletter, w formularzu kontaktowym, w ankiecie, w mailu).

1.2. Użytkownik zostanie poproszony o podane następujących Danych Osobowych:

 • imię i nazwisko i lub nazwę użytkownika,
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,

podczas wypełniania formularza kontaktowego znajdującego się na stronie https://terapia-cbt.pl/kontakt oraz na innych stronach serwisu https://terapia-cbt.pl na potrzeby przetwarzania tych Danych celem umówienia wizyty w gabinecie psychologicznym lub zadania pytania oraz do ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.

1.3. Administrator może przetwarzać Dane Wrażliwe w razie udzielenia świadomej i dobrowolnej zgody przez Użytkownika wyrażonej poprzez zaznaczenie odpowiedniego przycisku wyboru (tzw. checkbox) oraz przycisku zatwierdzającego wysłanie komunikatu (oznaczonego jako „Wyślij”) na stronie https://terapia-cbt.pl/kontakt oraz na innych stronach serwisu https://terapia-cbt.pl, na potrzeby umówienia wizyty w gabinecie psychologicznym Administratora lub zadania pytania oraz do ewentualnego kontaktu Administratora z Użytkownikiem.

1.4. Użytkownik zostanie poproszony o podane następujących danych osobowych:

 • adres e-mail,

podczas dokonywania subskrypcji na newsletter. W przypadku subskrypcji newslettera adres e-mail Użytkownika będzie używany przez Administratora do komunikacji z Użytkownikiem, w celu przesyłania Użytkownikowi np. komunikatów serwisowych, wiadomości systemowych, wiadomości e-mail w celu potwierdzenia rejestracji wizyty aż do momentu anulowania subskrypcji. Ponadto Administrator będzie wykorzystywał adres e-mail Użytkownika na potrzeby komunikacji marketingowej oraz handlowej przez Administratora, z użyciem końcowych urządzeń telekomunikacyjnych. Rezygnacja z subskrybowania newslettera jest możliwa w dowolnym momencie. Użytkownik w każdej chwili może ponadto sprzeciwić się takiemu wykorzystanie jego adresu e-mail przez Administratora za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres mindworks@terapia-cbt.pl.

1.5. Administrator będzie również uzyskiwał informacje dotyczące aktywności Użytkownika w czasie, gdy będzie on korzystał z Serwisu. Danymi takimi będą m.in. adres IP komputera Użytkownika, źródło wizyty w Serwisie, czas wizyty, liczba otwieranych podstron i treści na nich przeglądane, wykorzystane odesłania. Więcej na ten temat można przeczytać w pkt. 5 „Profilowanie”.

3. Cele przetwarzania Danych Osobowych

1.1. Dane Osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

1.2. Prawnie uzasadnione interesy Administratora polegają na oferowaniu Użytkownikom usług, prowadzeniu działań marketingowych, statystycznych oraz minimalizacji ryzyka związanego z nawiązywaniem relacji gospodarczych z nierzetelnymi odbiorcami usług.

1.3. Przetwarzanie Danych Osobowych Wrażliwych odbywa się każdorazowo na podstawie świadomej i dobrowolnej zgody Użytkownika.

1.4. Dane Osobowe Użytkowników będą wykorzystywane w celach:

 • wzajemnego kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w zakresie działalności świadczonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu;
 • dostosowania zawartości serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkownika, w szczególności pozwalają odpowiednio wyświetlić strony Serwisu;
 • utrzymania sesji Użytkownika, dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej stronie ponownie się logować (jeśli strona wymaga logowania);
 • stworzenia ogólnego profilu Użytkownika (np. lokalizacja, ogólne dane demograficzne, zainteresowania, zachowanie w Serwisie), co umożliwia prezentowanie w Serwisie, w sieci Google, w innych sieciach reklamowych oraz w innych serwisach treści oraz reklam dostosowanych indywidualnie do danego Użytkownika na podstawie takiego ogólnego profilu;
 • przekazywania informacji marketingowych oraz handlowych, np. w formie newslettera, oferty, e-maila lub kontaktu telefonicznego.

1.5. Dane Osobowe Wrażliwe będą przetwarzane w celu:

 • wzajemnego kontaktowania się Użytkownika z Administratorem w zakresie działalności z zakresu psychoterapii świadczonej przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Prawa Użytkowników

1.1. Każdy Użytkownik ma dostęp do treści dotyczących go Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora w związku z działaniem Serwisu. Użytkownik ma także prawo do żądania ich poprawiania, uzupełniania i aktualizowania oraz do żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do sprzeciwu względem przetwarzania Danych Osobowych przez Administratora i wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

1.2. Użytkownik w celu realizacji swoich praw może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: mindworks@terapia-cbt.pl lub nr telefonu +48 537 406 208.

1.3 Użytkownik ma prawo do uzyskania kopii Danych Osobowych przechowywanych przez Administratora.

1.4. Administrator zastrzega, że może odmówić usunięcia Danych Osobowych Użytkownika tylko w przypadku konieczności ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących mu przeciwko Użytkownikowi roszczeń lub jeżeli przepisy prawa polskiego lub unijnego obligują Administratora do zatrzymania danych.

1.5. Administrator ma prawo udostępniać Dane Osobowe Użytkownika podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub unijnego (np. organom ścigania).

1.6 Osoba, której Dane Osobowe dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Dane Osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi oraz ma prawo przesłać te Dane Osobowe innemu Administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te Dane Osobowe.

5. Polityka Cookies i Profilowanie

1.1. Serwis korzysta z plików Cookies, które są zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. telefon, komputer, tablet), w tym Cookies sesyjnych i Cookies stałych.

 • Pliki Cookies sesyjne są tymczasowe i przechowywane do czasu wylogowania, zamknięcia przeglądarki internetowej lub opuszczenia Serwisu.
 • Pliki Cookies stałe są przechowywane do czasu sprecyzowanego wewnątrz danego pliku Cookie lub do momentu usunięcia pliku Cookie przez Użytkownika.

1.2. W Serwisie stosowane jest Profilowanie tj. w sposób automatyczny są pozyskiwane m.in. następujące informacje o Użytkownikach i ich zachowaniu:

 • informacje o ścieżce nawigacji i czasie pozostawania w Serwisie,
 • informacje o stronie www, z której Użytkownik wszedł na Serwis,
 • adres IP, dane urządzenia, przeglądarki i systemu operacyjnego Użytkownika,
 • dane demograficzne, dane dotyczące lokalizacji i zainteresowań Użytkownika.

1.3. Użytkownik może wyrazić sprzeciw wobec Profilowania i zażądać zaprzestania Profilowania i usunięcia jego Danych Osobowych przez Administratora.

1.4. Serwis korzysta z Google Analytics, czyli narzędzia firmy Google używającego plików Cookies do analizy stron internetowych. Informacje z tych plików Cookies są przekazywane firmie Google i przechowywane przez nią. Firma Google wykorzystuje te dane do analizy korzystania przez Użytkownika z Serwisu, do prezentowania danych Administratorowi Serwisu, a także do świadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych oraz korzystaniem z Internetu. Google może przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie łączy adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik, który nie wyraża zgody na zapisywanie plików Cookie w tym celu może w tym celu dokonać zmiany ustawień w wykorzystywanej przez siebie przeglądarce, jednak Serwis może nie działać poprawnie (a w skrajnych przypadkach może nie działać wcale), gdy stosowanie plików Cookies zostanie ograniczone. Użytkownik może również uniemożliwić przekazywanie Danych Osobowych wytworzonych przez plik Cookie do firmy Google poprzez zainstalowanie w tym celu wtyczki do swojej przeglądarki: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Użytkownik może zrezygnować z plików cookies firmy Google na stronie: www.google.pl/ads/preferences.

1.5. Ten Serwis korzysta również z plików Cookies podmiotów trzecich, które są niezbędne do prawidłowego działania serwisu oraz narzędzi łączących go z zewnętrznymi rozwiązaniami i systemami, np. mediami społecznościowymi, komunikatorami, narzędziami służącymi do komentowania i analizy.

W Serwisie stosowane są wtyczki do serwisu społecznościowego: Facebook, który jest własnością Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Serwisu, jego przeglądarka internetowa nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami powyższego Serwisu, dzięki czemu uzyskają one i dokonają zapisu informacji o fakcie uruchomienia Serwisu w przeglądarce internetowej Użytkownika oraz o adresie IP Użytkownika.

Informację o odwiedzeniu Serwisu przez Użytkownika Facebook może następnie wykorzystywać celem reklamy, analizy rynku oraz dalszego profilowania.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na zbieranie danych przez serwis Facebook za pośrednictwem Serwisu. W tym celu przed odwiedzeniem Serwisu Użytkownik powinien wylogować się z ewentualnie posiadanego przez siebie na ww. serwisie profilu lub uniemożliwić załadowanie wtyczek serwisu Facebook, np. za pośrednictwem programów typu „Facebook Blocker” (https://www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking) lub www.networkadvertising.org/choices.

1.6. Korzystając z tego serwisu bez zablokowania plików Cookies, Użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych przez wyżej wymienione podmioty, w wyżej opisany sposób oraz w określonych wyżej celach.

1.7. Pliki Cookies mogą zostać usunięte oraz zablokowane w ustawieniach przeglądarki internetowej (zgodnie z dokumentacją dla danej przeglądarki i konkretnej jej wersji).

6. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

1.1. Informacje gromadzone automatycznie oraz dane podawane dobrowolnie w tym Serwisie nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Użytkownika. Wyjątkami są sytuacje:

 • opisane w polityce prywatności,
 • wynikające z przepisów prawa krajowego lub unijnego (czyli w sytuacji, gdy uprawnione do tego organy zgłoszą takie żądanie).

1.2. W trosce o bezpieczeństwo Danych Osobowych Użytkowników w Serwisie stosowane są odpowiednie techniczne środki bezpieczeństwa.

1.3. W Serwisie wdrożono szyfrowanie danych celem zapewnienia bezpiecznej transmisji Danych Osobowych. Stosowanym protokołem szyfrowania jest SSL 3.0, stosowany powszechnie w całej sieci Internet. Aby upewnić się, że procedura szyfrowania Danych Osobowych jest aktywna w czasie korzystania przez Użytkownika z Serwisu należy zwrócić uwagę na to, czy po lewej stronie paska okna przeglądarki widoczny jest symbol zamkniętej kłódki. Zaobserwowanie tego symbolu daje pewność, że Dane Osobowe Użytkownika są objęte ochroną.

1.4. Administrator oświadcza, że stosuje ponadto pseudonimizację Danych Osobowych Użytkowników zbieranych z użyciem plików Cookie, a następnie zapisywanych w formie profili oznaczonych pseudonimami. Profile Użytkowników zapisane pod pseudonimami nie będą łączone z ich Danymi Osobowymi. W dowolnej chwili Użytkownik może wyrazić sprzeciw na utworzenie profilu zapisanego pod pseudonimem w celach związanych z wyświetlaniem treści reklamowych.

1.5 Dane Osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.

1.6 Serwis nie oferuje usług przeznaczonych dla dzieci poniżej 13 roku życia ani nie gromadzi, ani nie przechowuje w sposób świadomy Danych Osobowych dzieci poniżej 13 roku życia. Jeżeli Administrator pozyska informacje, że Dane Osobowe pochodzą od dziecka poniżej 13 roku życia, podejmie kroki w celu uzyskania zgody rodzica na przetwarzanie lub usunięcie takich Danych Osobowych.

1.7 Wszystkie zgromadzone Dane Osobowe będą przechowywane przez ograniczony okres, odpowiednio do celu takiego gromadzenia Danych Osobowych, oraz nie dłużej niż przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa.

7. Kontakt

Użytkownik w celu realizacji swoich praw może kontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail: mindworks@terapia-cbt.pl lub nr telefonu: +48 537 406 208.