Diagnoza psychologiczna

Od czasu do czasu każdy człowiek doświadcza w życiu problemów. Pojawiają się wtedy pytania o ich przyczynę oraz sposoby radzenia sobie z nimi. Profesjonalna diagnoza psychologiczna pomaga znaleźć odpowiedzi na tego rodzaju pytania.

Wyniki badania psychologicznego pomagają nie tylko rozpoznać i nazwać ewentualny problem. Prowadzą też do lepszego zrozumienia siebie, swoich myśli, emocji i postępowania. Wyjaśniają przyczyny kłopotów oraz pozwalają określić rokowania na przyszłość. Wskazują kierunki rozwoju niezbędne do poprawy funkcjonowania w codziennym życiu. A w razie potrzeby pozwalają zaplanować leczenie psychologiczne i psychiatryczne.

Kto korzysta z diagnozy psychologicznej?

Diagnoza psychologiczna jest przeprowadzania nie tylko w odniesieniu do osób z zaburzeniami. Do psychologa może zgłosić się każdy, kto chce lepiej poznać siebie i poprawić jakość swojego życia.

Badanie diagnostyczne jest przeprowadzane przez psychologa z odpowiednimi uprawnieniami. Ma miejsce w poniższych sytuacjach:

 • na zlecenie instytucji orzekających, np. sądy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności,
 • na wniosek pacjenta posiadającego skierowanie od lekarza psychiatry,
 • na życzenie osoby chcącej lepiej poznać siebie oraz poprawić swoje funkcjonowanie.

Jakich informacji dostarcza diagnoza?

W czasie diagnozy mogą zostać poddane badaniu: osobowość, temperament, zdolności intelektualne, kompetencje społeczne, procesy poznawcze, schematy zachowania, predyspozycje zawodowe, emocje i potrzeby, wartości i przekonania, a także wiele innych aspektów natury psychologicznej.

Psycholog, po wykonaniu pełnego badania diagnostycznego, jest w stanie odpowiedzieć na szereg pytań dotyczących stanu pacjenta, m.in.:

 • jakie są jego mocne i słabe strony,
 • jakie mechanizmy leżą u podstaw jego zaburzeń,
 • jak funkcjonuje w życiu codziennym,
 • jaki jest jego ogólny stan w różnych obszarach funkcjonowania,
 • w jakim kierunku powinno pójść leczenie,
 • jakich oddziaływań terapeutycznych potrzebuje.

Jak przebiega diagnoza psychologiczna?

Psycholog w czasie procesu diagnozy zazwyczaj przeprowadza kilkuetapowe badanie, które – zależnie od potrzeb – obejmuje:

 • obowiązkowo:
  • wywiad kliniczny z pacjentem,
  • testy psychologiczne,
 • fakultatywnie:
  • rozmowę z osobą z najbliższego otoczenia pacjenta,
  • analizę dokumentacji psychitarycznej oraz psychologicznej.

Jakie testy diagnostyczne wykonujemy?

W Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej i Terapii Schematów „Mind Works” w Krakowie posiadamy i wykorzystujemy m.in. poniższe testy:

 • WAIS-R – Skala Inteligencji Wechslera dla Dorosłych,
 • DUM – Diagnozowanie Uszkodzeń Mózgu,
 • FCZ-KT – Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu.

Ile trwa diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna może być przeprowadzona w czasie jednego lub kilku spotkań. Jeżeli badanie wymaga więcej niż dwóch godzin, zazwyczaj jest dzielone na kilka sesji.

Na życzenie pacjenta, po zakończeniu wszystkich sesji diagnostycznych, psycholog wystawia pisemną opinię psychologiczną.

Umów się na wizytę lub zadaj pytanie